RSS
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจำรุง  อ.แกลง จ.ระยอง
	ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ภาพบรรยาย "ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กับการแก้ไขเชิงสร้างสรรค์"
สัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ "ข่าวอาชญากรรม : ทำอย่างไรให้สร้างสรรค์สังคม"
ภาพสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ "ข่าวอาชญากรรม : ทำอย่างไรให้สร้างสรรค์สังคม" (2)
ภาพบรรยาย "ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กับการแก้ไขเชิงสร้างสรรค์" (2)
ภาพงานบรรยาย "เพศสภาวะในสังคมไทย"
ภาพงานบรรยาย "เพศสภาวะในสังคมไทย" (2)
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 5 หัวข้อ "ความรับผิดชอบของ “สื่อ” ในการเสนอข่าวชุมนุม"
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 5 หัวข้อ "ความรับผิดชอบของ “สื่อ” ในการเสนอข่าวชุมนุม" (2)
ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2  สื่อมวลชนแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2  สื่อมวลชนแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2)
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (2)
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2  ณ  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพการบรรยาย"วิถีชีวิตสังคมในบริบททางวัฒนธรรม"
ภาพการบรรยาย"วิถีชีวิตสังคมในบริบททางวัฒนธรรม"(2)
 
 
Powered by Phoca Gallery