RSS
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีดาวเทียมไทยคม
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ภาพบรรยายหัวข้อ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่กับการปรับตัวของไทย”
ภาพบรรยายหัวข้อ “ปัญหาเส้นเขตแดนความมั่นคง”
บสส.3
บสส.3.1
ภาพงานบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมนโยบายเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินการคลัง"
ภาพงานบรรยาย "พัฒนาการทางการเมืองกับการปฎิรูปประเทศไทย"
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 หัวข้อ "สื่อสร้าง...สังคมสุขภาพ"
การรยาย "ปัญหาเศรษฐกิจไทย : ความเหลื่อมล้ำในสังคม"
การบรรยาย "วัฒนธรรมไทยกับปัญหาประชาธิปไตยไทย"
003
004
ภาพงานบรรยาย "การแทรกแซงของรัฐในตลาดโทรคมนาคม: คอร์รัปชั่นทางนโยบาย?"
ภาพงานบรรยาย "การแทรกแซงของรัฐในตลาดโทรคมนาคม: คอร์รัปชั่นทางนโยบาย?" (2)
ภาพงาน สัมมนากลุ่มที่ 3 หัวข้อ "สงครามสื่อ...กับกระแสเลือกตั้ง"
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (2)
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส (THEOS) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาพศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส (THEOS) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (2)
 
 
Powered by Phoca Gallery