• Home
  • ภาพกิจกรรม
RSS
ภาพงานบรรยาย "หลักธรรมาภิบาลการบริหาร : หน่วยงานภาครัฐ"
ภาพงานบรรยาย "หลักธรรมาภิบาลการบริหาร : หน่วยงานภาครัฐ"2
ภาพงานเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อยุคใหม่” 1
ภาพงานเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อยุคใหม่” 2
ภาพงานเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อยุคใหม่” 3
ภาพงานเสวนาหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสื่อยุคใหม่” 4
 
 
Powered by Phoca Gallery