• Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวเผยแพร่
  • ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๖ ภาคเหนือ " “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๔ ตอน “ ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม”