• Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารและการอบรม
  • การอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่่ 2 หัวข้อ "ปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย กรณีศึกษา ร่าง พ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์"และหัวข้อ "โครงสร้างสังคมไทยในยุคของการเปลี่ยนแปลง"