• Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารและการอบรม
  • การอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่่ 2 หัวข้อ "รู้เท่าทันการคอรัปชั่นในสังคมไทย" โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และ หัวข้อ "ปัญหาในระบบการศึกษาไทย" โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา