RSS
ภาพงานบรรยายองค์กรอิสระกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ภาพงานบรรยายแนวโน้มรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง...อะไรควรทำ ไม่ควรทำ
ภาพงานบรรยาย "หลักกฎหมายและปัญหาการบังคับใช้"
ภาพงานบรรยาย "การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย"
ภาพงานบรรยายหัวข้อ"กระบวนการยุติธรรมทางอาญา"
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีดาวเทียมไทยคม
ภาพศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ภาพบรรยายหัวข้อ “ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่กับการปรับตัวของไทย”
ภาพบรรยายหัวข้อ “ปัญหาเส้นเขตแดนความมั่นคง”
บสส.3
บสส.3.1
ภาพงานบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมนโยบายเศรษฐกิจไทยกับนโยบายการเงินการคลัง"
ภาพงานบรรยาย "พัฒนาการทางการเมืองกับการปฎิรูปประเทศไทย"
ภาพงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 หัวข้อ "สื่อสร้าง...สังคมสุขภาพ"
บสส.3
บสส3
การบรรยาย  "ปัญหาเศรษฐกิจไทย : ความเหลื่อมล้ำในสังคม"
การบรรยาย "วัฒนธรรมไทยกับปัญหาประชาธิปไตยไทย"
ภาพงานบรรยาย "การแทรกแซงของรัฐในตลาดโทรคมนาคม: คอร์รัปชั่นทางนโยบาย?"
ภาพงานบรรยาย "การแทรกแซงของรัฐในตลาดโทรคมนาคม: คอร์รัปชั่นทางนโยบาย?" (2)
 
 
Powered by Phoca Gallery