• Home
  • ดาวน์โหลด
  • Download
  • ประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2558
Up

ประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2558

เกณฑ์การส่งผลงานประเภทประเภทสื่อหนังสือพิมพ์
เกณฑ์การส่งผลงานประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง
เกณฑ์การส่งผลงานประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
เกณฑ์การส่งผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์
เกณฑ์การส่งผลงานประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ
เกณฑ์การส่งผลงานประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน
 
 
Powered by Phoca Download