โครงการจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

Created
Monday, 10 May 2010

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสื่อข่าววิทยาศาสตร์" โดยการสนับสนุนจากองค์การ UNESCO ประเทศไทย และสถาบันเกอร์เธ่ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดยเชิญสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 17-19  พฤศจิกายน  2549  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นวิทยากรหลักในการสัมมนาดังกล่าว มีปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถเดิน ทางโดยเครื่องบินเพื่อมาเป็นวิทยากรในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้เลื่อนการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน โดยได้จัดการสัมมนาขึ้นใหม่ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง? ความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับสื่อมวลชนภูมิภาครุ่น ที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2549 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับสื่อมวลชนภูมิภาค ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน จากสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ