โครงการโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

Created
Monday, 10 May 2010

1)  โครงการจัดพิมพ์คู่มือการทำข่าวอ่อนไหว (การทำข่าว HIV/AIDs) ตามที่สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ?HIV/AIDS News Reporting? แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18-21 พฤศจิกายน 2547  ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงเห็นสมควรจัดทำ ?สื่อมวลชนปริทัศน์? ฉบับ ?คู่มือการทำข่าวอ่อนไหว : HIV/AIDS? โดยรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาจัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและเพื่อให้สื่อมวลชนได้ ใช้เป็นแนวทางในการรายงานข่าวและเรื่องราวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ป้องกันหรือลดการรายงานข่าวที่บิดเบือนอันเนื่องมาจากความรู้เท่าไม่ถึง การณ์และเพื่อใช้ประกอบการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์   

2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวในการทำงานเชิงสืบสวนสอบสวนด้านนโยบาย สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานนโยบายสาธารณะของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ? 30 กันยายน 2548

สำหรับโครงการงวดที่ 2 ตามแผนงานดังกล่าวไม่สามารถดำเนินงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ คณะบรรณาธิการที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการติดภารกิจสำคัญจึงส่งผลกระทบต่อวัน นัดหมายในการประชุมพิจารณาร่างงานของเจ้าของโครงการ  อีกทั้งบางหัวข้อซึ่งเจ้าของโครงการนำเสนอร่างต่อบรรณาธิการที่ปรึกษามีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเด็นไปจากร่างเดิมที่นำเสนอ จึงส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องใช้เวลามากในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายหลังจากมีการจัดพิมพ์หนังสือ ?เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ? จำนวน 5,000 เล่ม และดำเนินการจัดทำซีดีจำนวน 1,000 ชุด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเสวนาแนะนำหนังสือ ?เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ จุดประกายคำถามท้าทายระบอบทักษิณ? เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือดังกล่าวมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก ด้วย