โครงการโดยการสนับสนุนจาก UNICEF

Created
Monday, 10 May 2010

1) โครงการจัดอบรม ?การทำข่าวด้านสิทธิเด็ก? ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟทั้งงบประมาณและการจัดหาวิทยากรจากต่าง ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการทำข่าวด้านสิทธิเด็ก เพื่อจัดการอบรมให้แก่สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ลักษณะการดำเนินโครงการคล้ายกับโครงการจัดอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ร่วมกับ Internews โดยมีการจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทำข่าวด้านสิทธิเด็ก? ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2549    ณ โรงแรมเวลคัม พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน

2) การอบรม Train the Trainers ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 8 คน

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมอบรม Training of Trainers ส่วนหนึ่งจะเป็นวิทยากรและร่วมจัดการอบรม ?การทำข่าวด้านสิทธิเด็ก? ในส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้

1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบยูนิเซฟอีสาน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2549 โดยจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสานและสาขาวิชาการสื่อ สารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบยูนิเซฟภาคกลางและตะวันออก" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -  20 สิงหาคม 2549 โดยจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลางและตะวันออก และ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

3)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบยูนิเซฟภาคเหนือ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2549 โดยจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิราบยูนิเซฟภาคใต้" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2549  โดยจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลิน ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

2) โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพในการเสนอข่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวล ชนและนิสิตนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กและสนับสนุนการนำ เสนอข่าวเพื่อสิทธิเด็กให้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ 1) รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ 2) รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง 3) รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ และ 4) รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดม ศึกษา โดยได้จัดให้มีพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 อันเป็นวันสิทธิเด็กสากล หรือ Universal Children Day

3) โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริมสิทธิเด็ก โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ในโอกาสที่สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประกวดข่าวส่ง เสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กใน ประเทศไทยของบรรณาธิการ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และทูตพิเศษยูนิเซฟประจำประเทศไทยเป็นวิทยากรรับเชิญ