โครงการร่วมกับ Internews

Created
Monday, 10 May 2010

1) โครงการจัดอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ร่วมกับ Internews โดยมีการเชิญตัวแทนสื่อมวลชนจาก 4 ภูมิภาค มาร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางและเนื้อหาที่ส่วนภูมิภาคต้องการได้รับจาก การอบรม ก่อนที่จะประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมด้านข่าวสืบสวนสอบสวนและ จัดให้มีการอบรมจำนวน 2 ครั้ง  ดังต่อไปนี้

1) การอบรมด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2549 ณ ปาล์มมาลี บีช จังหวัดระยอง  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน

2) การอบรมด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2549 ณ ปาล์มมาลี บีช จังหวัดระยอง  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดอบรมการ ทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนดังกล่าวแล้วสถาบันฯ ร่วมกับ Internews  จัดการอบรมเพื่อสร้างวิทยากร (Train the Trainers)  โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมด้านข่าวสืบสวนสอบสวน ครั้งที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2549 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ก่อนที่จะจัดการอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนักข่าวภูมิภาค โดยใช้วิทยากรที่ผ่านการอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (Train the Trainers) ข้างต้นและวิทยากรที่เคยผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดการอบรมจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ดังต่อไปนี้

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทำข่าวอย่างมืออาชีพ?  (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2549 ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทำข่าวอย่างมืออาชีพ?  (ภาคกลาง-ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน? (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 11?13 สิงหาคม 2549 ณ สถานบริการวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน? (ภาคอีสาน)ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น