โครงการสนับสนุนโดยสมาคมหนังสือพิมพ์โลก (WAN)

Created
Monday, 10 May 20101) โครงการอบรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในเยาวชน รุ่นที่ 2 (Train the Trainers) ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสมาคมหนังสือพิมพ์โลก  ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชนให้รักการอ่านหนังสือพิมพ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ของเยาวชนจากประเทศ นอร์เวย์และออสเตรเลียร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีครูและสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม การอบรม จำนวน 30 คน

2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ?สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ-มหานคร? จัดโดยสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สนับสนุนโดย สมาคมหนังสือพิมพ์โลก (WAN) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 โดยมีวิทยากรจากประเทศมาเลเซียและครูระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อจัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2549 ก่อนที่จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการ ?สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร? ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ณ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี


3) โครงการจัดทำคู่มือการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียน ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชื่อหนังสือ ?คู่มือการใช้หนังสือพิมพ์ในโรงเรียน? (NIE Manual) สำหรับครูระดับประถมศึกษา เพื่อให้ครูระดับประถมศึกษาใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือพิมพ์ ขนาดรูปเล่ม 8 หน้ายกพิเศษ ความหนาประมาณ 200-300 หน้า จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ ขณะนี้ต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้วอยู่ระหว่างกระบวนการเรียบเรียงต้นฉบับก่อน ที่จะดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป

4)  โครงการสัมมนา ?The Second Asian Young Readers Roundtable? ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมหนังสือพิมพ์โลก (World Association of Newspaper: WAN) โดยการสนับสนุนของบริษัท Norske Skog  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2549 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในกลุ่มเยาวชน โดยมีผู้แทนหนังสือพิมพ์จากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาและได้เยี่ยมชมโรงงานกระดาษของบริษัท Norske Skog ที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วย