• Home
  • กิจกรรม
  • กิจกรรมปี 2566
  • สถาบันอิศราเชิญสื่อฯ ภาคอีสานตอนเหนือ เข้าร่วมอบรมผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1