• Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สถาบันอิศรา จัดงานสัมมนาปิดการอบรมหลักสูตรผูบริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางกลาง (บสก.)รุ่นที่6